Helse

Helse og sykdom på Norsk Skogkatt
HCM | GSD IV | Pågående studie på PK deficiency (mangel) hos MCO og NFO | PK-Def tester

Breed Society Price på PK-Def tester

ERYTROCYT PYRUVATKINAS-BRIST, PK def, PK-brist

Norsk Skogkattring anbefaler testing for PK-def på Norsk Skogkatt og vi oppfordrer våre medlemmer sterkt til å ta PK-def test hos veterinær.

NSR har en avtale med Langford Veterinary Services., som kan sende deg swab-utstyr for testing av PK-def.

Send mail til catgenetics@langfordvets.co.uk.
Les mer om PK-def testing på http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laboratories/general-info-breeders.

Styret i Norsk Skogkattring kan også sende swabutstyr.
Send mail til sekretær aannkjel@online.no
eller ring 90 16 72 74.

Når du bestiller swab-utstyr oppgis følgende kode:

BreedClub214

Dette for å få “breed society price”.

Hilsen styret


Pågående studie på PK deficiency (mangel) hos MCO og NFO

Pyruovatkinase er et enzym som medvirker til produksjon av energi i kroppen. Når dette enzymet ikke er tilstede, blir de røde blodcellene påvirket ved å dø eller bli svekket. Det blir altså mangel på røde blodceller – dvs anemi. Denne tilstanden kan føre til rask død eller den kan komme i perioder fordi produksjonen av røde blodceller kan ”fylle på” til en viss grad.

Det kan være mange årsaker til anemi, og PK deficiency er bare en av dem. Denne typen anemi er arvelig, men det finnes en pålitelig gentest! PK er en genetisk defekt som er autosomal recessiv – helt tilsvarende GSD IV (gjelder NFO). Det vil si at katten må arve det defekte genet fra både mor og far for at sykdommen skal opptre. Arves det bare fra en forelder, er katten bærer av genet, men ikke syk.

Sykdommen ble først beskrevet i 1992 for abyssiner, men er senere oppdaget hos et stort antall raser, også huskatter.

En studie i USA har vist at sykdommen også forekommer hos Norsk Skogkatt og Maine Coon. Antall katter i denne studien bl a av rasen Norsk Skogkatt var imidlertid for lav til at studien har noen verdi utover å si at man fant NFO med det defekte genet.

Det er derfor satt i gang en ny studie i Europa for å se om europeiske katter av de to rasene NFO og MCO er berørt. Denne studien var først tenkt å gjelde katter kun fra Tyskland, Østerrike og Sveits, men etter påtrykk fra bl a Norsk Skogkattring, er studien nå åpnet for katter fra Skandinavia.

Vi oppfordrer så mange som mulig til å teste et antall katter og sende resultatene inn for deltakelse i denne studien. Her gjelder det å ta ondet ved roten og holde vår nasjonalkatt så fri for genetiske sykdommer som overhodet mulig!

Dere bestemmer selv om dere vil frigi navngitte resultater; det viktigste i denne omgang er at oppdrettere selv vet hvilket materiale de har å jobbe med og er sitt ansvar bevisst i sitt avlsarbeid.

I denne studien MÅ man bruke UC Davies laboratoriet i USA. Mange har brukt det i andre sammenhenger og vet hvordan det gjøres. De som er usikre, kan kontakte meg – helst på mail, så skal jeg veilede.

Det er to måter å delta på:

Alternativ 1 – Du samtykker til at kattens data kan offentliggjøres i en oversikt over hvilke linjer som eventuelt er berørt. Da følger du veiledningen som fremkommer ved å klikke på ”Study participation via IG HGK e.V. / framework contract UC Davies”
Det er avtalt en spesialpris hos UC Davies for denne testen – USD 30 tilsvarende ca Euro 25. Det er billig!

Alternativ 2 – Du vil ikke at dine katters data skal offentliggjøres. Da følger du veiledningen som fremkommer ved å klikke på ”Study participation via Dr. Bartels / UC Davies in own commission”. Pris for testen er da litt høyere, men fortsatt er det billig – USD 40.

I neste nummer av Aristokatt kommer det en fyldig omtale av denne sykdommen. Du kan også lese mer om studien her: http://ig-hgk.de/html/pk-def-study.html

Norsk Skogkattring håper at så mange som mulig vil delta i denne studien, slik at det kan resultatet blir så pålitelig som mulig. Vi ønsker oss selvsagt at vi kan få en rimelig oversikt over hvor mange katter som blir testet i Norge, så en liten mail som sier f eks ”jeg har sendt inn testresultater for x antall katter” blir satt stor pris på!

Anne Gro
agber@online.no 


HCM

Medlemsmøtet 17 april 2012
Tema var HCM med førsteamanuensis Anna Eggertsdottir ved Veterinærhøgskolen som foreleser.

En svært lydhør, om enn altfor liten forsamling fikk mye god og nyttig informasjon om HCM. En stor takk til Anna Eggertsdottir som velvillig delte sin kunnskap og sine erfaringer med oss.

Her kommer en oppsummering av foredraget:
Hva er HCM?
HCM – Hypertrofisk kardiomyopati (betyr “tykk/fortykket hjertemuskel sykdom” og er den vanligste hjertesykdommen hos katt). Sykdommen finnes hos katter i alle aldre og alle raser. Noen raser er predisponert for HCM (Maine Coon og Ragdoll bl.a.). Det er en muskelsykdom hvor muskulaturen i hjertekamrene (spesielt venstre) blir unormalt tykk. Denne fortykkelsen av hjertemuskelen fører etter hvert til hjertesvikt.

Mulige årsaker
Det er flere forskjellige årsaker til HCM. Den HCM som er farlig er den arvelige, den kan komme i ung alder – men ikke nødvendigvis!

Testing
For noen år siden ble det funnet en mutasjon i et gen (MYBPC3) hos Maine Coon som forårsaker HCM, en annen mutasjon på samme gen er en del av årsaken til HCM hos Ragdoll. Dessverre er det ikke funnet noen mutasjon hos norsk skogkatt, så gentest er pr. i dag ikke mulig. Det kan tas ultralyd av hjertet for å se om en katt har et normalt hjerte, eller om det er HCM i større eller mindre grad. Ultralyd gir dessverre kun et øyeblikksbilde av hjertet, og sier ingenting om en frisk katt er i faresonen for å utvikle sykdommen senere. For å være sikker på at kattene som brukes i avl er friske må det tas ultralyd av hjertet flere ganger – også etter at katten er blitt godt voksen, pensjonert fra avl og kastrert. Undersøkelsen er vanskelig, krever spesialutstyr og spesialkompetanse hos veterinæren.

HCM hos norsk skogkatt
Alle avlsdyr bør ta ultralyd av hjertet flere ganger opp igjennom livet for å utelukke/avdekke eventuelt HCM. Dette er utrolig viktig for å holde vår rase frisk! Vi vet med sikkerhet at vi har arvelig HCM også hos norsk skogkatt, det finnes flere kjente linjer hvor HCM forekommer. HCM er en autosomal dominant lidelse. Det vil si at om en katt får påvist sykdommen så har garantert enten mor eller far til katten også sykdommen. Men ettersom HCM også har varierende manifestasjon (penetrans) kan en katt ha sykdommen uten symptomer som oppdages, men få avkom som blir syke og dør i ung alder.

HCM og avl
Dette er noe alle oppdrettere bør ta alvorlig så denne svært alvorlige sykdommen ikke spres i rasen vår! Et testprogram bør alle oppdrettere ha på alle sine avlsdyr for å sikre seg at katter som skulle utvikle HCM også senere i livet avdekkes og informasjon blir gitt til alle med avkom etter katten. Dette krever stor åpenhet mellom oppdrettere! Å skjule at HCM er årsaken til at en katt som er brukt i avl dør er faktisk et svik mot rasen vår. Heldigvis så skjer ikke dette ofte, de aller fleste er veldig åpne om dødsårsaken til avlsdyr. Igjen, det er svært viktig at sykdommen tas på største alvor av alle oppdrettere også i Norge om vi skal unngå at sykdommen blir utbredt.

PawPeds Database for pedigrees and HCM-results

Genetic Testing Results, Winterfyre Lists of HCM-tests


GSD IV
Vedrørende 1. gangs registrering av kull innenfor rasen Norsk Skogkatt (NFO):

DNA -testing
Ved 1. gangs registrering av kattunger etter 01.01.2012 kreves statusattest for genet GBE1, for påvisning av GSD-IV (glycogen storage disease type IV) for begge foreldre, også importer. Det er ingen krav til retesting.

Prosedyrer ved testing.
NRR krever at gentesten utføres og innsendes av veterinær og etter det enkelte laboratoriums anvisning.

Katten skal være mikrochipmerket senest ved prøvetakingstidspunktet. Kattens mikrochipnummer skal kontrolleres og påføres prøven. Prøvesvaret går tilbake til veterinæren, som stempler og signerer prøvesvaret før det sendes til katteeier. Prøvesvaret må i tillegg til mikrochipnummer være påført kattens fødselsdato, registeringsnummer i NRR om den har det og fullt stamboknavn.

Ved registrering av kull sender oppdretter kopi av prøvesvaret til NRR. NRR oppbevarer alle prøvesvar i et eget arkiv. For katter som er testet normale for GSD-IV, samt avkom etter foreldredyr med normalt testresultat, så vil resultatet føres inn i stamboken som GSD-IV normal.

Lån av avlshann fra annet FIFe forbund eller forbund utenfor FIFe vil underlegges samme prosedyre. Skulle hannkatten lånes fra land hvor det ikke er testet for GSD-IV hos veterinær regnes hannkatten å ha usikker GSD-IV status, og kan ikke brukes mot en bærer, og kattungene vil ikke få skrevet inn GSD-IV status i stamboken.

Se forøvrig FIFes oppdretts- og registreringsreglement med NRRs tillegg(OR) § 6, for prinsipper ved avl.

Overgangsprosedyre for katter som er testet før 01.01.2012
Unntak fra kravet om veterinærattest gjøres for katter hvor GSD-IV testen er utført av laboratoriene Genindexe eller Laboklin, og testresultatet er datert før 01.01.2012. Da vil bare selve testresultatet være tilstrekkelig dokumentasjon. Dette fordi disse laboratoriene selv krever at en veterinær har tatt testen.

I 2012, frem til og med 31.12.2012, kan det uavhengig av kullregistrering sendes inn testresultater for GSD-IV på katt registrert i NRR som viser normalt testresultat, eller dokumentasjon på GSD-IV status normal etter testede foreldredyr, for registrering og innføring i NRRs stambok.


NY AVTALE MED GENINDEXE!
Til alle medlemmer i Norsk Skogkattring.
Det er nå inngått ny avtale med Genindexe mht GSDIV-testing med virkning fra og med 1 mars og ut 2012. Vi har fått en spesialpris på 54,56 Euro pr. test. Prøveutstyr og informasjonsark som du tar med til din veterinær, får du av NSR sin kasserer Maria Myrland.

Hjemmeside Genindexe


Fra NRRs styremøte 30. november 2011

Sak 65-11
Burmeser og NFO-test
Fra 1.1.12 er alle oppdrettere av NFO og BUR, pliktig til å ta DNA-test av katter som skal brukes i avl.
FIFe krever ikke at denne testen blir gjort av veterinærer. NRRs styre har siden innkalling ble sendt ut mottatt tilbakemelding fra Norsk Skogkattringen hvor de anbefaler og ønsker at dette skal gjøres via veterinær.

Styret har også hatt kontakt med AR for innspill i saken. AR er samstemt med Norsk Skogkattring.

Vedtak:
NRRs styre legger vekt på de tilbakemeldingene det har fått og er enig med disse. Styret mener også det skal være så like krav som mulig for alle raser, hva gjelder hvordan påkrevde tester utføres.
Det vedtas at DNA-test av alle NFO og BUR som skal brukes i avl, må utføres hos veterinær.

Iverksettelsesdato settes til 1.1.2012.
Vedtaket er midlertidig frem til GF 2012 og styret vil da fremme forslag om å gjøre vedtaket endelig.

1 thought on “Helse

  1. Pingback: Norsk Skogkatt | Norsk Skogkattring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s