Innkalling til GF 2018

Generalforsamlingen avvikles umiddelbart etter skogkattmesterskapet. Forhåndsstemmer og fullmakter godkjennes i henhold til vedtektenes §13.

Dagsorden

1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av ordstyrer
3) Valg av referent og to til å undertegne protokollen
4) Valg av tellekorps på inntil 3 personer
5) Årsberetning 2017/2018. Arbeidsplan for 2018/2019
6) Regnskap og budsjett
7) Fastsettelse av kontingent
8) Innkomne forslag
9) Valg

Personer til pkt 2, 3 og 4 kan ikke være medlemmer av styret.

Følgende verv er på valg i år:
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Ett styremedlem for 2 år
To varamedlemmer for 1 år
Revisor for 1 år
Valgkomité på 3 medlemmer for 1 år

Med vennlig hilsen
for styret i Norsk Skogkattring