Vedtekter

.NSR-vedtektsendringer-2


Vedtekter Norsk Skogkattring – endret på GF 14. Mars 2015.

 • § 1 Navn og stiftelse

Foreningens navn er Norsk Skogkattring (NSR), stiftet den 1. desember 1975. Foreningen har sitt sete i Norge.

 • § 2 Samarbeid og tilslutninger

NSR er en interesseorganisasjon som ikke er tilknyttet noen klubb, riksforbund eller internasjonal organisasjon for øvrig NSR kan samarbeide med alle organisasjoner som er knyttet til nasjonale og internasjonale rasekattforbund og dyrevernorganisasjoner.

NSR skal samarbeide med det europeiske skogkattringnettverket og skogkattringer andre steder i verden som arbeider for samme formål som NSR.

 • § 3 Formål

Skape interesse for og utbre kunnskap om Norsk Skogkatt nasjonalt og internasjonalt.

Arbeide for å forbedre og utvikle rasens typepreg og kvaliteter slik disse fremstår etter generasjoners naturlige utvalg.    

Arbeide for at rasebeskrivelsen til enhver tid er mest mulig presis, entydig og godt kjent.
Gi råd og veiledning i avlsspørsmål.

 • § 4 Medlemskap

Alle som er interessert i Norsk Skogkatt kan være medlem såfremt de betaler den fastsatte kontingent og følger de formål, lover og vedtekter som gjelder for NSR. Det skilles mellom

 • hovedmedlem
 • familiemedlem
 • honnør/juniormedlem, pensjonist, trygdet, skoleelev
 • æresmedlem. Æresmedlemskap tildeles personer som har gjort et spesielt godt arbeid for Norsk Skogkatt. Æresmedlem uttnevnes og vedtas av styret med 2/3 flertall.
 • § 5 Styret

  Leder foreningen mellom generalforsamlingene.

Styret består av 7 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

Varamedlemmene har møterett og stemmerett på møtene ved forfall av styremedlemmer. Samtlige styrerepresentanter skal motta alle sakspapirer.

Styret innkalles av leder eller når minst 4 av styremedlemmene krever det og er beslutningsdyktige når minst 4 av styremedlemmene er tilstede.

Styret

 • leder den daglige virksomhet
 • sørger for at viktige skogkattspørsmål kommer til høring hos medlemmene
 • forvalter de midler som disponeres
 • fremmer foreningens formål på beste måte
 • kan oppnevne personer/arbeidsgrupper til spesielle oppdrag ved behov, som for eksempel skogkattspesialer ved ordinære utstillinger
 • innkaller til generalforsamling og forbereder saker til GF
 • har ansvar for å iverksette generalforsamlingens vedtak
 • oppnevner årlig en person med kompetanse i arbeidet for Norsk Skogkatt til å representere NSR på NRRs generalforsamling når saker som gjelder Norsk Skogkatt er fremmet til NRRs GF. Det er ikke nødvendig at representanten er medlem av styret.

 

 • § 6 Generalforsamling (GF)

er foreningens høyeste myndighet.

GF avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallingen skal være  sendt medlemmene senest 4 uker før den avholdes.

Årsberetning, revidert regnskap, oversikt over alle saker som skal behandles på GF og innstillinger fra valgkomite  skal følge innkallingen.

Forslag som ønskes behandlet på GF må være styret i hende senest 6 uker før GF.

Stemmerett har alle medlemmer; hoved-, husstand-, pensjonist- og studentmedlem som er over 15 år og har betalt medlemsavgift til NSR, samt æresmedlemmer.

GF velger egen ordstyrer og referent, to medlemmer til å underskrive protokollen og inntil tre medlemmer til tellekorps. lngen av disse skal være medlemmer av styret.

GF beslutter med alminnelig flertall i alle saker unntatt lovendringsforslag. Lovendringsforslag besluttes med 2/3 flertall.

Følgende saker skal behandles

 • styrets årsberetning og revidert regnskap for forrige kalenderår
 • saker som fremmes av styret og enkeltmedlemmer
 • lovendringsforslag
 • budsjett og årsplan for ny styreperiode
 • saker som fremmes av styret
 • fastsettelse av kontingent
 • valg etter § 8

 

 • § 7 Ekstraordinær generalforsamling (EGF)

avholdes når 2/3 av styrets faste medlemmer eller 25% av medlemmene krever det. Kun saker som utløser en EGF skal behandles. Innkalling skal skje med minst  2 ukers varsel. Saksliste skal kun inneholde saker som forårsaker EGF.

 • § 8 Valg

avholdes på styre, valgkomité (inntil tre personer) og revisor.

Forslag til kandidater kan sendes valgkomiteen senest 5 uker før GF. Valgkomitéen skal forvisse seg om at alle foreslåtte kandidater har sagt seg villig til å stille til neste valg. Styret velges for 2 år. Leder, kasserer og et styremedlem når året ender på 1-3-5-7-9. Nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer  når året ender på 2-4-6-8-0. Dersom omstendighetene tilsier det kan styret velges under ett. Et medlem som velges inn til styret i Norsk Skogkattring må være fylt 18 år.

Varamedlemmer, valgkomité og revisor velges for et år om gangen.

Et medlem må ha vært betalende medlem i minst 3 måneder for å kunne velges inn til post i NRRs styre.

Stemmerett har kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, og som har vært medlem i minimum 3 måneder.

 • § 9 Oppløsning av NSR

NSR kan oppløses ved 2 etterfølgende generalforsamlinger.

Vedtak om oppløsning krever 3⁄4 flertall ved begge generalforsamlinger.

Ved oppløsning av NSR overlates alle foreningens aktiva til forvaltning hos NRR slik at disse kan overlates til en eventuell ny interesseforening for Norsk Skogkatt.

 • § 10 Faste grupper og komitéer

Redaksjon av Skogkatten utpekes av styret og fungerer for 1 år om gangen. Redaksjonen står fritt til å velge sine medarbeidere. Ansvarlig utgiver er styret.

 • § 10 b

Styret utpeker en webansvarlig for Skogkattringens hjemmesider, for ett år av gangen. Webansvarlig sitt ansvarsområde er fortløpende oppdatering av hjemmesidene. Webansvarlig trenger ikke være styremedlem.

 • § 11 Trulsekomiteen og Trulsestatuetten

Trulsekomitéen skal bestå av de til enhver tid 3 siste som har mottatt Trulsestatuetten, en person, en organisasjon el. lign., som i stor grad har arbeidet aktivt for å fremme Norsk Skogkatt og/eller Norsk Skogkattring nasjonalt og/eller internasjonalt. Ethvert medlem kan foreslå kandidater til komitéen. Statuetten skal kun deles ut  I de årene som ender på 2,5,7,eller 0. Trulsekomitéen fatter sine beslutninger suverent om tildeling av æresprisen.

 • § 12 Skogkattmesterskapet

Skogkattmesterskapet er en utstilling kun for Norsk Skogkatt og kun for registrerte medlemmer av Norsk Skogkattring.

Skogkattmesterskapet  avholdes fortrinnsvis en gang pr år.

 • § 12b Jubileumskatt
  Skogkattmesteren i jubileumsårene fra 2002 og hvert 5. -femte- år gis tittelen
  «NSRs jubileumskatt» + årstallet.

 

 • § 13 Om forhåndsstemmer og fullmakter
 1. Stemmeberettiget medlem som ikke har anledning til selv å møte på generalforsamling (i det følgende betegnet GF), kan la seg representere ved forhåndsstemme, ved fullmakt til et annet medlem,
eller en kombinasjon av disse.
 2. Med forhåndsstemme forstås at man stemmer for et gitt utfall i på forhånd definerte og kunngjorte saker, eksempelvis ja eller nei til en vedtektsendring.
 3. Med fullmakt forstås at man gir et annet, navngitt medlem som møter på GF myndighet til å stemme på fullmaktgivers vegne, etter beste skjønn og overbevisning, i en eller flere saker, eller i alle saker, der ikke fullmaktgiver har gitt eksplisitt forhåndsstemme. Om ikke annet er angitt, gjelder fullmakt også benkeforslag og forslag der ordlyd eller alternativer endres underveis på GF.
 4. Ett og samme medlem kan stille med fullmakt fra høyst fem – 5 – andre medlemmer.
 5. Forhåndsstemme / fullmakt (i det følgende betegnet F/F) skal være skriftlig, og undertegnet egenhendig av medlemmet som utsteder dokumentet. F/F skal beskrive så klart og entydig som mulig hva medlemmet ønsker å avgi stemme for, og / eller hvilket mandat som gis til det medlem som får fullmakt (fullmaktshaver).
 6. F/F skal være styret eller ordstyrer på GF i hende senest ved GF’s begynnelse. F/F kan enten oversendes som brev, sendes med et medlem som møter, sendes som fax, eller være et scannet vedlegg til en e-post. Hvis fax eller e-post brukes, forutsettes det at den som mottar sendingen på forhånd bekrefter at dette er en teknisk og praktisk akseptabel mulighet.

 

 1. F/F skal som hovedregel aksepteres uten videre. Unntak kan være dersom ordlyden vurderes å være uklar med hensyn til utstederens intensjoner, eller ved begrunnet tvil om dokumentets ekthet. I slike tilfeller skal styret eller ordstyrer legge angjeldende F/F fram for GF til behandling før ordinære saker tas opp. GF skal da med simpelt flertall avgjøre hvorvidt F/F skal aksepteres eller forkastes.

 

Retningslinjer for NSRs styre og tillitsvalgte.

Styret skal påse at foreningen fungerer ut fra vedtatte lover og regler og evt. foreslå justering av disse.

Styret skal påse at alle økonomiske disposisjoner foretas etter budsjettrammene og i samsvar med de
midler som står til rådighet.

Alle tillitsvalgte holdes personlig ansvarlig for økonomiske misligheter eller for misbruk av sitt verv på
andre måter. Styremedlemmer har tausetsplikt om saker av konfidensiell art som behandles i styret.
Tillitsvalgte som ikke overholder lovverkets bestemmelser eller instrukser for sitt verv kan løses fra
oppgaver og erstattes med en ny person oppnevnt av styret ut gjeldene periode.

Det gis ikke godtgjørelse for arbeid og/eller utgifter i forbindelse med arbeid for
Norsk Skogkattring som ikke er konkret, legitimerbart og på forhånd godkjent av styret.

 

 


Vedtekter Norsk Skogkattring

§ 1 Navn og stiftelse

Foreningens navn er Norsk Skogkattring (NSR), stiftet den 1. desember 1975.
Foreningen har sitt sete i Norge.

§ 2 Samarbeid og tilslutninger

NSR er en interesseorganisasjon som ikke er tilknyttet noen klubb, riksforbund eller internasjonal organisasjon for øvrig NSR kan samarbeide med alle organisasjoner som er knyttet til nasjonale og internasjonale rasekattforbund og dyrevernorganisasjoner.

NSR skal samarbeide med det europeiske skogkattringnettverket og skogkattringer andre steder i verden som arbeider for samme formål som NSR.

§ 3 Formål

Skape interesse for og utbre kunnskap om Norsk Skogkatt nasjonalt og internasjonalt.

Arbeide for å forbedre og utvikle rasens typepreg og kvaliteter slik disse fremstår etter generasjoners naturlige utvalg.

Arbeide for at rasebeskrivelsen til enhver tid er mest mulig presis, entydig og godt kjent.

Gi råd og veiledning i avlsspørsmål.

§ 4 Medlemskap

Alle som er interessert i Norsk Skogkatt kan være medlem såfremt de betaler den fastsatte kontingent og følger de formål, lover og vedtekter som gjelder for NSR. Det skilles mellom
◦ hovedmedlem
◦ Familiemedlem
◦ Honnør/juniormedlem, pensjonist, trygdet, skoleelev
◦ Æresmedlem – tildeles personer som har et særlig fortjensfullt arbeid for
Norsk Skogkatt. Utnevnes og vedtas av styret/kontaktpersonmøtet med 2/3
flertall

§ 5 Styret

Leder foreningen mellom generalforsamlingene.

Styret består av 7 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer. Tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

Varamedlemmene har møterett og stemmerett på møtene ved forfall av styremedlemmer. Samtlige styrerepresentanter skal motta alle sakspapirer.

Styret innkalles av leder eller når minst 4 av styremedlemmene krever det og er beslutningsdyktige når minst 4 av styremedlemmene er tilstede.

Styret:
◦ Leder den daglige virksomhet
◦ Sørger for at viktige skogkattspørsmål kommer til høring hos medlemmene
◦ Forvalter de midler som disponeres
◦ Fremmer foreningens formål på beste måte
◦ Koordinerer avdelingens/kontaktpersonens virksomhet (se § 10)

Styret kan oppnevne personer/arbeidsgrupper til spesielle oppdrag ved behov.

Styret innkaller til kontaktpersonmøte og generalforsamling og forbereder saker til disse møtene. Styret har ansvar for å sette generalforsamlingens vedtak ut i livet.

Styret oppnevner årlig en person med kompetanse i arbeidet for Norsk Skogkatt til å representere NSR på NRRs generalforsamling når saker som gjelder Norsk Skogkatt er fremmet til NRRs GF. Det er ikke nødvendig at representanten er medlem av styret.

§ 6 Kontaktpersonmøtet
Fungerer som foreningens rådgivende organ.

Kontaktpersonmøtet består av: Styret, leder/eller et medlem fra faste grupper og en avdelingsrepresentant eller kontaktperson fra hvert distrikt. Kontaktpersoner fra de nordiske land og representant fra det europeiske skogkattnettverket har også anledning til å delta. Kontaktpersonmøtet velger sin egen ordfører og referent.

Kontaktpersonmøtet skal avholdes minst en gang årlig og i god tid før NSRs generalforsamling. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel.

Vedtak på kontaktpersonmøtet fattes med simpelt flertall av de fremmøtte.

Kontaktpersonmøtet innstiller i saker som skal opp på generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamling (GF)
er foreningens høyeste myndighet.

GF avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallingen skal være postlagt senest 4 uker før den avholdes.

Årsberetning, revidert regnskap, oversikt over alle saker som skal behandles på GF og innstillinger fra valgkomite og kontaktpersonmøtet skal følg innkallingen.

Forslag som ønskes behandlet på GF må være styret i hende senest 6 uker før GF.

Stemmerett har alle medlemmer; hoved-, husstand-, pensjonist- og studentmedlem som er over 15 år og har betalt medlemsavgift til NSR, samt æresmedlemmer.

GF velger egen ordstyrer og referent, to medlemmer til å underskrive protokollen og inntil tre medlemmer til tellekorps. lngen av disse skal være medlemmer av styret.

GF beslutter med alminnelig flertall i alle saker unntatt lovendringsforslag. Lovendringsforslag besluttes med 2/3 flertall. Følgende saker skal behandles:
◦ Styrets årsberetning og revidert regnskap for forrige kalenderår.
◦ Saker som fremmes av avdelinger/kontakt personer og
enkeltmedlemmer.
◦ Lovendringsforslag
◦ Budsjett og årsplan for ny styreperiode
◦ Saker som innstilles av kontaktpersonmøtet og/eller fremmes av styret.
◦ Fastsettelse av kontingent
◦ Valg etter § 9

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling (EGF)
avholdes når 2/3 av styrets faste medlemmer, halvparten av avdelingene/kontaktpersonene eller 25% av medlemmene krever det. Kun sak som foranlediget EGF skal behandles. Innkalling skal skje med minst 2 ukers varsel. Saksliste skal kun inneholde sak som foranlediget EGF.

§ 9 Valg
avholdes på styret, valgkomite (tre personer) og revisor.

Forslag til kandidater kan sendes valgkomiteen senest 5 uker før GF. Valgkomiteen skal forvisse seg om at alle foreslåtte kandidater har sagt seg villig til å stille til neste valg. Styret velges for 2 år. Leder, kasserer og et styremedlem når året ender på 1-3-5-7-9. Nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer (infogruppemedlemmer) når året ender på 2-4-6-8-0. Dersom omstendighetene tilsier det kan styret velges en bloc. Et medlem som velges inn til styret i Norsk Skogkattring må være fylt 18 år.

Varamedlemmer, valgkomite og revisor velges for et år om gangen.

Et medlem må ha vært betalende medlem i minst 3 måneder for å kunne velges inn til post i NRRs styre.

Stemmerett har kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, og som har vært medlem i minimum 3 måneder.

§ 10 Avdelinger og kontaktpersoner etableres i fylker/distrikter der interessen for å arbeide aktivt for rasen er tilstede.

Arbeidet i distriktene organiseres gjennom avdelinger eller kontaktpersoner/grupper. Medlemmene i hvert enkelt distrikt står fritt til å velge den løsningen de oppfatter som est hensiktsmessig.

Medlemmer i hvert enkelt distrikt fremmer forslag til avdelingsstyre/kontaktpersonen. Avdelingsstyre velges på avdelingens årlige generalforsamling. Forslag på kontaktpersoner i distriktet som ikke fungerer som avdeling sendes NSRs valgkomite og utpekes på Skogkattringens generalforsamling. Avdelingene/kontaktpersonene leder NSRs aktiviteter overfor medlemmer i sitt distrikt i samsvar med NSRs lover og vedtak.

Ved oppløsning av en avdeling tilfaller dens aktiva Norsk skogkattring som helhet. Vedtak om nedleggelse av en avdeling skal gjøres på avdelingens årlige GF. Vedtaket krever ¾ flertall. Dersom det ikke er mulig å samle tilstrekkelig antall medlemmer på avdelingens GF kan forslag om nedleggelse behandles og avgjøres på NSRs generalforsamling. Sistnevnte gjelder også forslag om nedleggelse av kontaktpersonordning.

§ 11 Oppløsning av NSR

NSR kan oppløses ved 2 etterfølgende generalforsamlinger.

Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall ved begge generalforsamlinger.

Ved oppløsning av NSR overlates alle foreningens aktiva til forvaltning hos NRR slik at disse kan overlates til en evt. Ny interesseforening for Norsk Skogkatt.

§ 12 Faste grupper og komiteer

Redaksjon av Skogkatten utpekes av styret og fungerer for 1 år om gangen. Redaksjonen står fritt til å velge sine medarbeidere. Ansvarlig utgiver er styret.

§ 13 Trulsekomiteen og Trulsestatuetten

Trulsekomitéen skal bestå av de til enhver tid 3 siste som har mottatt Trulsestatuetten, en person, en organisasjon el. lign., som i stor grad har arbeidet aktivt for å fremme Norsk Skogkatt og/eller Norsk Skogkattring nasjonalt og/eller internasjonalt. Ethvert medlem kan foreslå kandidater til komitéen. Statuetten skal kun deles ut ide årene som ender på 2,5,7,eller 0. Trulsekomitéen fatter sine beslutninger suverent om tildeling av æresprisen.

§ 15 Skogkattmesterskapet

Skogkattmesterskapet er en utstilling kun for Norsk Skogkatt og kun for registrerte medlemmer av Norsk Skogkattring.

Skogkattmesterskapet skal avholdes en gang i året.

§ 15b Jubileumskatt

Skogkattmesteren i jubileumsårene fra 2002 og hvert 5. -femte- år gis tittelen «NSRs jubileumskatt» + årstallet.

§16. Om forhåndsstemmer og fullmakter

1. Stemmeberettiget medlem som ikke har anledning til selv å møte på generalforsamling (i det følgende betegnet GF), kan la seg representere ved forhåndsstemme, ved fullmakt til et annet medlem,
eller en kombinasjon av disse.

2. Med forhåndsstemme forstås at man stemmer for et gitt utfall i på forhånd definerte og kunngjorte saker, eksempelvis ja eller nei til en vedtektsendring.

3. Med fullmakt forstås at man gir et annet, navngitt medlem som møter på GF myndighet til å stemme på fullmaktgivers vegne, etter beste skjønn og overbevisning, i en eller flere saker, eller i alle saker, der ikke fullmaktgiver har gitt eksplisitt forhåndsstemme. Om ikke annet er angitt, gjelder fullmakt også benkeforslag og forslag der ordlyd eller alternativer endres underveis på GF.

4. Ett og samme medlem kan stille med fullmakt fra høyst fem – 5 – andre medlemmer.

5. Forhåndsstemme / fullmakt (i det følgende betegnet F/F) skal være skriftlig, og undertegnet egenhendig av medlemmet som utsteder dokumentet. F/F skal beskrive så klart og entydig som mulig hva medlemmet ønsker å avgi stemme for, og / eller hvilket mandat som gis til det medlem som får fullmakt (fullmaktshaver).

6. F/F skal være styret eller ordstyrer på GF i hende senest ved GF’s begynnelse. F/F kan enten oversendes som brev, sendes med et medlem som møter, sendes som fax, eller være et scannet vedlegg til en e-post. Hvis fax eller e-post brukes, forutsettes det at den som mottar sendingen på forhånd bekrefter at dette er en teknisk og praktisk akseptabel mulighet.

7. F/F skal som hovedregel aksepteres uten videre. Unntak kan være dersom ordlyden vurderes å være uklar med hensyn til utstederens intensjoner, eller ved begrunnet tvil om dokumentets ekthet. I slike tilfeller skal styret eller ordstyrer legge angjeldende F/F frem for GF til behandling før ordinære saker tas opp. GF skal da med simpelt flertall avgjøre hvorvidt F/F skal aksepteres eller forkastes.

Retningslinjer for NSRs styre, avdelinger og kontaktpersoner

Styret skal påse at foreningen fungerer ut fra vedtatte lover og regler og evt. foreslå justering av disse.

Styret skal påse at alle økonomiske disposisjoner foretas etter budsjettrammene og i samsvar med de midler som står til rådighet.

Alle tillitsvalgte holdes personlig ansvarlig for økonomiske misligheter eller for misbruk av sitt verv på andre måter. Styremedlemmer har tausetsplikt om saker av konfidensiell art som behandles i styret. Tillitsvalgte som ikke overholder lovverkets bestemmelser eller instrukser for sitt verv kan løses fra sine oppgaver og erstattes med en ny person oppnevnt av styret ut gjeldene periode.

Avdelinger skal ledes av et styre på tre personer; leder, sekretær, kasserer og et varamedlem. I distrikt der det ikke er grunnlag for/ ønske om å etablere avdeling fungerer en valgt kontaktperson, evn. Med en arbeidsgruppe som ledelse.

Avdelingsstyre/kontaktperson har følgende hovedoppgave i sitt distrikt:
◦ å spre interesse for Norsk skogkatt
◦ å bistå styret i NSR med å spre informasjon til medlemmene
◦ å ivareta lokale medlemsinteresser på beste måte

Avdelinger/kontaktpersoner/-grupper har anledning til å søke om økonomisk tilskudd til å drive sitt arbeid..

Det gis ikke godtgjørelse for arbeid og/eller utgifter i forbindelse med arbeid for Norsk Skogkattring som ikke er konkret, legitimerbart og på forhånd godkjent av styret

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s